Yuan Chen

 • Burma 0.83 ct. Ruby Ring
  $ 1,827.00
 • GRS unheat 1.09 ct. Ruby Ring
  $ 3,073.00
 • unheat 2.03 ct. Ruby Ring And Pendant
  $ 3,675.00
 • unheat 1.06 ct. Ruby Ring
  $ 2,790.00
 • GRS unheat 1.01 ct. Ruby Ring
  $ 3,066.00
 • GRS unheat 2.02 ct. Ruby Ring And Pendant.
  $ 6,747.00
 • unheat 1.50 ct. Ruby Ring
  $ 2,935.00
 • unheat 2.05 ct. Ruby Diamond Ring
  $ 6,201.00
 • 1.53 ct. Ruby Diamond Ring
  $ 1,061.00
 • 1.26 ct. Ruby Diamond Ring
  $ 1,470.00
 • 1.31ct. Ruby Diamond Ring
  $ 697.00
 • 2.07 ct. Ruby Diamond Ring
  $ 0.00
 • Burma 0.90ct Ruby Ring
  $ 3,199.00
 • AIGS無燒 1.02 ct. Ruby Diamond Ring
  $ 2,550.00
 • Burma 2.18 ct. Ruby Diamond Ring
  $ 1,302.00
 • Burma 3.95ct Ruby Diamond Ring
  $ 3,482.00
 • Burma 3.55ct Ruby Ring
  $ 2,374.00
 • unheat 2.03 ct Ruby Diamond Ring
  $ 3,058.00
 • 0.63 ct Ruby Diamond Pendant
  $ 1,127.00
 • 1.00 ct Ruby Diamond Ring
  $ 1,119.00
 • Unheat 1.11 ct Ruby Diamond Ring
  $ 3,341.00
 • Unheat 3.10ct Ruby Diamond Ring
  $ 1,793.00
 • Unheat 2Pcs 0.90ct , 0.87ct Ruby Diamond Ring
  $ 3,324.00
 • Myanmar 2.83 ct Ruby Diamond Ring
  $ 2,027.00